بایگانی ماهیانه: ژانویه 2014

نزدیک نشو

از بعضی آدم ها متنفرم
از بعضی آدم ها متنفرم
از بعضی آدم ها متنفرم

پ-ن: این یک حس آنی و شاید زودگذر است ، برای همین نه برای این آدم ها چیزی می نویسم و نه از لیست دوستانم حذفشان می کنم
کمی صبر می کنم
و به زودی درباره تمام این آدم ها ، تک تکشان تصمیم های مهمی خواهم گرفت
حتی شما دوست عزیز