بایگانی ماهیانه: نوامبر 2014

مادربزرگ مهربان

برای خرید رفته بودم
پلیور زیبا و زنانه‌ای چشمم را گرفت
قیمتش را پرسیدم
مناسب بود
به همراهم گفتم این را برای مادربزرگ می‌خواهم

چند ثانیه ای نگاهم کرد
پلیور را پس دادم
اشک در چشمانم حلقه زد

هنوز باورم نمی‌شود
سه هفته است که دیگر مادربزرگِ مهربان نیست…