بایگانی ماهیانه: ژانویه 2015

قضاوت

- همه‌ی اینها اتفاق افتاد و من خیلی غمگینم
+ شاید یه دلیل واسه خودش داشته

– هیچ دلیلی از نظر من قابل قبول نیست
+ چرا این همه دوست داری آدم‌ها رو قضاوت کنی، فقط فکر کن، شاید … شاید یه دلیلی وجود داشته

– قضاوت نکردم
+ چرا، وقتی بدون شنیدن دلیل‌هایی که آدمها دارن درباره‌ی اونا حکم صادر می‌کنی یعنی قضاوت، همه چیز اونجوری نیست که تو می‌بینی

– نمی دونم
+ مردم رو قضاوت نکن، یاد بگیر، تمرین کن

– سخته
+ می‌دونم ولی منم دارم تمرین می‌کنم